SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Numer ogłoszenia: 43026 - 2013; data zamieszc

31.01.2013

Chmielnik: Sukcesywna dostawa olejuv opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013/2014 dla Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
Numer ogłoszenia: 43026 - 2013; data zamieszczenia: 31.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 528020 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 3, ul. Dygasińskiego 11, 26-020 Chmielnik, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 3542894, faks 0-41 3542894.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa olejuv opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2013/2014 dla Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 24 000 litrów (dwadzieścia cztery tysiące). Olej opałowy lekki winien być paliwem ekologicznym przeznaczonym do celów grzewczych i musi spełniać nw. wymagania i odpowiadać wymaganiom jakościowym Polskich Norm: - wartość opałowa - min. 42,60 MJ/kg - gęstość w temp. 15ºC - min. 820 kg/m3 - max. 860 kg/ m3 - zawartość siarki - max. 0,26% (m/m) - zawartość wody - max. 200 mg/kg - całkowita zawartość zanieczyszczeń - max. 24,0 mg/kg - temperatura zapłonu - nie niższa niż 56 º C.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Stacją Paliw Angielscy Sp. J. Małgorzata Angielska-Ślusarska Włodzimierz Angielski, Mirosław Angielski Śladków Mały, 26-020 Chmielnik, Śladków Mały, 26-020 Chmielnik, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 69600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 69600,00

Oferta z najniższą ceną: 69600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 74472,00

Waluta: PLN.

Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 31.01.2013

Dokument oglądany razy: 513
« inne aktualności