SmodBIP
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju o

04.01.2013

Chmielnik, 04 stycznia 2013 r.

Zespół Szkół Nr 3
w Chmielniku
ul. A. Dygasińskiego 11
26-020 Chmielnik, tel./fax 0-41-354-28-94
NIP 657-24-81-860, REGON 292677035

Wszyscy uczestnicy postępowania.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju opałowego
W odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę oleju opałowego złożone w dniu 02 stycznia 2013r.
1. Jaka ilość oleju opałowego będzie jednorazowo zamawiana (dostawa cząstkowa)?
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ilość jednorazowej dostawy oleju opałowego będzie uzależniona od potrzeb zamawiającego. Nie będzie jednak mniejsza niż 1000 litrów.
2. Z uwagi na brak jednolitej definicji dni roboczych prosimy o wyjaśnienie jakie dni należy rozumieć pod tym wyrażeniem użytym treści wzoru umowy. Czy są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4 poz. 28 z póź. zm.) ?
Odpowiedź: Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
3. Jakiej pojemności zbiornik na olej opałowy Państwo posiadają i jaki sposób rozładunku do niego paliwa z autocysterny jest wymagany, grawitacyjny czy przy zastosowaniu pompy przy autocysternie?
Odpowiedź: Pojemność zbiorników 12tys. litrów. Wymagana przy rozładunku jest pompa przy autocysternie.
4. Czy lokalizacja zbiornika/kotłowni nie utrudnia dostaw autocysternami o wymiarach 9,2 m/ 2,8 m / 3,4m i 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m (długość / szerokość / wysokość) ?
Odpowiedź: Lokalizacja zbiornika uniemożliwia dostawę długimi cysternami o wymiarach 14,6 m/ 2,8 m/ 3,6 m
5. Czy Zamawiający dopuszcza przekazywanie faktur VAT w formie elektronicznej zgodnie z artykułem 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28.03.2011 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011 r. nr 68 poz. 360)?
Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza przekazywania faktur VAT w formie elektronicznej
6. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. nr 4 z 2007 poz.30) oraz aktualną normy PN-C-96024:2011 dopuszczalna zawartość siarki w oleju opałowym lekkim wynosi max 0,10% (m/m), a nie max 0,26%, w zawiasku z czym wnioskujemy o modyfikacje pkt. IV ppkt. 1 siwz.
 Odpowiedź: Nie uwzględniono wniosku
7. Czy w opisie Wykonawcy jako strony umowy znajdą się wszystkie wymagane informacje zgodne z art. 206 Kodeksu spółek handlowych jeśli do realizacji zamówienia zostanie wybrana spółka?
Odpowiedź: W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych w tym zapisy zawarte w art. 206
8. Czy w sytuacji nie dotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności Wykonawca będzie mógł wstrzymać dostawy produktów do momentu uregulowania przez Zamawiającego przeterminowanych zobowiązań finansowych?
U wagi na dużą wartość zamówienia wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestię np. w brzmieniu: „Wykonawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji kolejnego zamówienia w przypadku zalęgłości płatniczych Zamawiającego. Takie zachowanie Wykonawcy nie będzie traktowane jako niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje nie dotrzymania terminu płatności za dostawę oleju opałowego. Nie uwzględniamy wniosku o sugerowaną zmianę zapisów umowy.
8. Od jakiej wartości zamówienia cząstkowego/ pozostałej niezrealizowanej części umowy będą liczone kary przewidziana w §5 ust. 2 wzoru umowy, netto czy brutto? Wnosimy o doprecyzowanie tej kwestii.
Odpowiedź: Kary przewidziana w §5 ust. 2 wzoru umowy, będą naliczane od wartości brutto zamówienia cząstkowego/ pozostałej niezrealizowanej części umowy /
9. Jak Zamawiający będzie stwierdzał zgodnie z §5 ust. 4 wzoru umowy, że dostarczony olej opałowy jest niewłaściwej jakości? Czy na podstawie badania próbek oleju opałowego pobranych z autocysterny wykonawcy zgodnie z normę PN-EN ISO 3170 ?
Od momentu zlania paliwa z autocysterny Wykonawcy do zbiorników Zamawiającego i podpisania przez niego dokumentu dostawy (WZ), paliwo staje się własnością Zamawiającego i na nim spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie jego należytej jakości. Pomimo zaplombowania spustów zbiornika Zamawiającego, nie można wykluczyć ryzyka ingerencji osób trzecich w skład jakościowy paliwa np. poprzez dolanie lub wypompowywanie paliwa. Wykonawca może ponosić jedynie konsekwencje złej jakości paliwa powstałej z jego winny, dlatego przedmiotem analizy właściwości fizyko-chemicznych dostarczonego paliwa oraz podstawą do roszczeń powinny być próbki pobierane zgodnie z polską normą PN-EN ISO 3170 z jego autocysterny. Uzyskanie reprezentatywnej próbki ciekłych produktów naftowych wymaga wielkiej staranności, przestrzegania właściwej procedury oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności . Zagadnienia te zostały opisane w przytoczonej Normie PN-EN ISO 3170 (Ciekłe przetwory naftowe – Ręczne pobieranie próbek) i na tą normę powołują się norma PN-C-96024 dla olejów opałowych w kwestii sposobu pobierania próbek oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 lutego 2007r (Dz.U. z 2007 Nr 41 poz. 261).
Odpowiedź: Zamawiający będzie stwierdzał zgodnie z §5 ust. 4 wzoru umowy, że dostarczony olej opałowy jest niewłaściwej jakości na podstawie badania próbek oleju opałowego pobranych z autocysterny po każdej dostawie.
10. O jakiej wielkości niezgodności ilości zrealizowanej dostawy przez Wykonawcę (braku ilościowym) w stosunku do zamówionej ilości przez Zamawiającego jest mowa w §5 ust.4 wzoru umowy?
Ponieważ fronty nalewcze na bazach paliw mają określoną dokładność nalewu trudno jest zagwarantować wykonawcom, że do jego autocysterny zostanie załadowana dokładnie deklarowana przez niego ilość paliwa. Zawsze będzie to deklarowana ilość ± odchyłka. Wnosimy o doprecyzowanie przytoczonego zapisu wzoru umowy.
Odpowiedź: Niezgodność ilości zrealizowanej dostawy przez Wykonawcę (braku ilościowym) w stosunku do zamówionej ilości przez Zamawiającego w wysokości 5% ilości dostawy.
11. Zgodnie z art. 89 Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym warunkiem zakupu oleju opałowego z obniżoną stawką akcyzy tj. w wysokości 232 zł od 1000 litrów jest złożenie sprzedawcy oświadczenia, że nabywany olej opałowy przeznaczony jest do celów opałowych lub będzie sprzedany z przeznaczeniem do celów opałowych. W przypadku nie złożenia takiego oświadczenia kwota należnej akcyzy w wynosi 1822 zł od 1000 litrów oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 15 °C.
W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie do wzoru umowy zapisów regulujących tą kwestie. Proponujemy wprowadzenie poniższych zapisów:
1) Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa.
2) Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń
3) Zamawiający w przypadku nie złożenia oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego lub złożenia nieważnego oświadczenia, będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy odszkodowania obejmującego pełną obowiązującą stawkę podatku akcyzowego dla ilości nabytego oleju opałowego nie potwierdzonej oświadczeniem o jego przeznaczeniu, a także do przejęcia innych obciążeń nałożonych na Wykonawcę wynikających z niedochowania przez Zamawiającego obowiązków wynikających z zakupu produktu z obniżoną stawką podatku akcyzowego.
Odpowiedź: Uwzględniamy wprowadzenie do wzoru umowy zapisów zawartych w pkt. 1 i pkt. 2. Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie do wzoru umowy zapisów zawartych w pkt. 3


Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Chmielniku
mgr Sławomir Wójcik

Opublikował: Robert Zawierucha
Publikacja dnia: 04.01.2013

Dokument oglądany razy: 481
« inne aktualności